مرکز تحقیقات عفونتهای بیمارستانی

  

 

اساسنامه مرکز تحقیقات عفونتهای بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

ماده1- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور کنترل عفونت و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات عفونتهای بیمارستانی نامیده میشود.برای تامین اهداف زیرمورد  موافقت اصولی قرار گرفت.

ماده 2-اهداف: به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی و درمانی در زمینه بیماریهای عفونی و جلب همکاری مراکز علمی، پژوهشی و بهداشتی ، مرکز تحقیقات عفونتهای بیمارستانی بیمارستان امام رضا (ع) برای تامین اهداف زیر تشکیل گردیده است:

1-    توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه  شناخت وکنترل عفونتهای بیمارستانی

2-  انجام پژوهشهای اپیدمیولوژیک ودرجهت شناخت مشکلات نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگوئی به نیازهای جامعه

3-    جمع آوری، تنظیم ، طبقه بندی ،ثبت اسناد واطلاعات

4-    ترغیب ، تشویق وبکارگیری پژوهشگران درانجام پژوهش وتحقیق در زمینه راههای کنترل عفونت در مراکزبهداشتی درمانی

5-    کوشش در جلب و همکاری با مراکز تحقیقاتی دیگر

6-  همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزش سایر کشورها و سازمان های  بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

7- تولید دانش قابل اعتماد در زمینه کنترل عفونت در مراکز بهداشتی درمانی

8- تمرکز بر پژوهشهای مربوط به بیماریهای شایع منطقه

9- برگزاری سمینار، بازآموزی

ماده3- ارکان مرکزعبارتند از:

الف:شورایعالی     ب:رئیس مرکز

 ماده 4- اعضا شورایعالی مرکز عبارتند از:

1-    رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی کرمانشاه

2-    معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی کرمانشاه

3-    معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی کرمانشاه

4-    رئیس مرکز

5-    سه نفر از اعضا هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تایید رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ماده5- وظایف شورایعالی مرکز به شرح زیر میباشد:

1-    تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

2-  تصویب طرح های همکاری با سایر دانشگاه و موسسات اموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط  مربوطه

3-    بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت های مرکز

4-  تصویب واجرای دستورالعمل های مربوطه به امور داخلی شورایعالی و دستورالعمل های اجرایی مرکز تحقیقات

ماده6- رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هر چهار سال یکبار منصوب میگردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

ماده7- وظایف رئیس مرکز:

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام مینماید.

ماده8- اعضائ مرکز:مرکز دارای دو نوع عضو به شرح زیر است:

الف)اعضای پیوسته: که اعضای هیئت علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند.

ب)اعضائ وابسته: که اعضای هیئت علمی سایر گروههای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هستند.

ماده9-منابع مالی مرکز:

الف) در آمد های حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج)اعتبارات دولتی در صورت تخصیص