مرکز تحقیقات عفونتهای بیمارستانی

  

 

 

 

معرفی:

با توجه به شیوع بالای عفونتهای بیمارستانی با باکتریهای مقاوم  ومیزان مرگ ومیر وبار مالی آنها برای جامعه از سویی به مخاطره افتادن سلامت کارکنان بهداشتی درمانی شاغل مرکز تحقیقات عفونتهای بیمارستانی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درسال 1391دربیمارستان امام رضا شهر کرمانشاه راه اندازی شد.گسترش پژوهش های با کاربرد بالینی در راستای  شناخت اتیولوژی ، کنترل وپیشگیری از عفونتهای بیمارستانی از اهداف این مرکز میباشد. این مرکز هم اکنون دارای 8 نفر عضو هیئت علمی که شامل 7 نفر با درجه دانشیاری و 1 نفر با درجه  استادیاری است و 3 نفر عضو غیر هیئت مرکز تحقیقات عفونت های بیمارستانی علمی می باشد.

 

اهداف:

1-گسترش دانش در زمینه های مختلف اپیدمیولوژی، پیشگیری و درمان و پژوهش های مرتبط با فعالیت مرکز و انجام تحقیقات

2 – انجام پژوهش های مختلف به منظور ارتقاء سطح دانش در زمینه های مرتبط و کمک به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در این زمینه

3 – ایجاد زمینه های لازم برای همکاری بین گروههای آموزشی داخل و خارج از دانشگاه

4 - مشاوره به دانشجویان پزشکی و سایر رشته ها درخصوص طرحهای تحقیقاتی وپایان نامه ها

5 - ترغیب پژوهشگران وجلب مشارکت محققین علاقمند

6 - برگزاری کارگاها، همایش ها وسمینارهای مرتبط باعفونت های بیمارستانی

تاریخچه:

مرکز تحقیقات عفونت های بیمارستانی   در نیمه اول سال 1391 و با کسب موافقت اصولی  در تاریخ 17/4/1391 فعالیت خود را آغاز نمود. ا ین مرکز آمادگی انجام طرح های تحقیقاتی مشترک با کلیه گروههای آموزشی دانشگاه و سایر مراکز تحقیقاتی و انجام پایان نامه های تحقیقاتی دانشجویان رشته های مختلف رادارد.

استراتژی:

بررسی اپیدمیولوژی، انواع، علل  و راهکارهای پیشگیری و درمان مناسب عفونت های بیمارستانی