مرکز تحقیقات عفونتهای بیمارستانی

  

 

 

 

اعضاء موسس

دکتر کیقباد قدیری،دکتر علیشا اکیا ،دکتر بابک صیاد ،دکترسیاوش وزیری ودکتر مجتبی لیمویی

اعضای شورای عالی مرکزتحقیقات عفونت های بیمارستانی

 دکتر کیقباد قدیری، دکتر فرید نجفی ،دکتر بهروزحمزه ،دکتر پرویز مهاجری ، دکتر علیشا اکیا

و دکتر ماندانا افشاریان

سایراعضا

دکتر افشین الماسی ،دکتر منصور رضایی ، دکتر علیرضا معرفت، دکتر نصراله سهرابی

کارشناس مرکز

عاطفه نصیر کنسستانی