اعضای شورای عالی مرکزتحقیقات عفونت های بیمارستانی

 دکتر کیقباد قدیری، دکتر فرید نجفی ،دکتر بهروزحمزه ،دکتر پرویز مهاجری ، دکتر علیشا اکیا

و دکتر ماندانا افشاریان