عنوان پایان نامه

استاد راهنما

بررسی سیمای اپیدمیولوژیک موارد مشکوک به آنفلوانزا تحت درمان با Oseltamivir درشهرستان کرمانشاه طی سالهای94-1391

 

دکتر کیقباد قدیری

بررسی سیمای اپیدمیولوژیک موارد بستری شده و عوامل موثر بر مرگ و میر آن ها در بخش مراقبت های ویژه کودکان بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه طی سالهای (92-1389)

 

کیقباد قدیری

بررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیکی سپتیک آرتریت و استئومیلیت در اطفال بستری در بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه طی سال های 93-1389

 

کیقباد قدیری

بررسی میزان آلودگی باکتریایی گوشی های تلفن همراه پرسنل درمانی بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1393

 

کیقباد قدیری

بررسی سیمای اپیدمیولوژی کودکان بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه

 

کیقباد قدیری

بررسی یافته های اپیدمیولوژیکی و پاراکلینیکی موارد مشکوک به بوتولیسم در استان کرمانشاه در طی سالهای 94-1390

 

کیقباد قدیری

بررسی شیوع عوارض ناشی از واکسیناسیون ثبت شده در مرکز بهداشت استان کرمانشاه در کودکان و نوزادان شهرستان کرمانشاه طی سالهای 1390-1395

 

کیقباد قدیری

مرور سیستماتیک اثرات ضد میکروبی نانوذرات نقره بر باکتری های بیماریزا در ده سال اخیر در ایران

 

دکتر علیشا اکیا

مرور سیستماتیک عوامل باکتریایی سپسیس نوزادان و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در در ده سال اخیر در ایران

 

دکتر علیشا اکیا

مرور سیستماتیک مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های کلبسیلا نومونیه جدا شده از زخم سوختگی بیماران در ده سال اخیر در ایران

 

دکتر علیشا اکیا