مرکز تحقیقات عفونتهای بیمارستانی

  

 

1- مقایسه اثرکلرامفنیکل باسه نوع آنتی بیوتیک مصرفی شایع بر روی خرم های استافیلوکوک کوآگولاز مثبت،

منفی واشرشیاکولی مجریان : دکتر امیرجلالی ،دکترکیقباد قدیری 

2- بررسی یافته های آزمایشگاهی وکلینیکی مننژیت کودکان در کرمانشاه

مجریان : دکتر کیقباد قدیری ،دکتر علیشا اکیا 

3- تعیین هزینه های مستقیم درمانی وغیردرمانی بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی – درمانی دیابت شهر یزد

درسال  1391مجریان: دکتر امیر جلالی 

4- نقش جواجتماعی درفرآیندعود درمصرف کنندگان مواد مخدر. دکتر امیرجلالی، حمید پیری، نعیمه سید فاطمی

5- مقایسه آزمایش چسبندگی وتجمع لکوسیتی درخون ومایع مغزی نخاعی در افتراق مننژیت باکتریایی از غیر باکتریایی

مجری: دکتر کیقباد قدیری

6- متاآنالیز میزان کارایی گیرنده آغازگر تیپ1 برروی سلولهای میلوئیدی درافتراق علل عفونی وغیر عفونی سندرم

پاسخ التهابی سیستمیک مجریان :دکتر سیاوش وزیری ،دکترکیقباد قدیری

7- متا آنالیزمقایسه نوراپی نفرین ودوپامین درپیشگیری از اختلال عملکرد کلیوی دربیماران مبتلا به شوک سپتیک

مجریان:دکترسیاوش وزیری ،دکترکیقباد قدیری

8- بررسی شیوع ژیاردیازیس وعوامل مرتبط با آن درکودکان مهد کودک های شهر کرمانشاه1389

مجریان :دکتر کیقبا قدیری، دکتر آسیه فهیمی

9- بررسی اپیدمیولوژیکی بیماران بستری دربخش مراقبتهای ویژه کودکان دربیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه

مجریان : دکتر کیقباد قدیری،دکتر آسیه فهیمی

10- طراحی نرم افزار هوشمند مراقبتهای HIV/AIDS

مجریان:دکتر سیاوش وزیری،علیرضا سالکی

11- سیمای اپیدمیولوژیک موارد مرگ ومیر ناشی از تصادفات رانندگی درشهرستان کرمانشاه درسال 1388

مجری: دکتر کیقباد قدیری

12- بررسی مقایسه ای کلونیزاسیون استافیلوکوک اورئوس درهنگام بستری وترخیص کودکان بستری دربیمارستان امام رضا(ع). 

مجری :دکترکیقباد قدیری

13. بررسی نقش موتاسیون در DNA gyrase و توپوایزومرازIV در مقاومت به فلوروکینولون ها درجدایه های کلبسیلا پنومونیه جدا شده ازمراکز درمانی کرمانشاه در سال1392 . مجری اول: دکتر علیشا اکیا

14. بررسی سیمای اپیدمیولوژیک کودکان در معرض تماس با بیماران سل ریوی اسمیر مثبت در شهرستان کرمانشاه در طی سالهای 90 تا 94. مجری اول: دکتر کیقباد قدیری

15. بررسی فراوانی اسپوندیلیت بروسلایی و خصوصیات بالینی و پاراکلینیک آن در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه بین سالهای 1390 تا1394. مجری اول:دکتر بابک صیاد

16. بررسی سیمای اپیدمیولوژیک بیماریهای کودکان بستری در بخش اطفال بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان کرمانشاه در طی سال 94 تا 95.مجری اول: دکتر کیقباد قدیری

17. بررسی یافته های بالینی و آزمایشگاهی کودکان بستری شده به علت ترومای مغزی در بخش مراقبت های ویژه اطفال بیمارستان امام رضا وارتباط آن با پیامد بیماری در سال93-87 . مجری اول: دکتر کیقباد قدیری

18. بررسی سیمای اپیدمیولوژیک موارد بستری شده و عوامل موثر بر مرگ و میر آن ها در بخش مراقبت های ویژه کودکان بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه طی سالهای (92-1389). مجری اول: دکتر کیقباد قدیری

19. بررسی اپیدمیولوژیک موارد گزیدگی مار و عقرب در استان کرمانشاه در طی سالهای90 تا 94 . مجری اول: دکتر کیقباد قدیری

20. بررسی نقش ژن های مقاومت به فلوروکینولون ها در جدایه های انتروباکتریاسه از بیمارستان امام رضا شهر کرمانشاه.
 مجری اول: دکتر علیشا اکیا

21. بررسی فراوانی و نقش پمپ های برون ریزAcrAB در مقاومت به فلوروکینولون ها در میان ایزوله های اشرشیا کلی مولد بتالاکتامازهای طیف گسترده از مراکز پزشکی کرمانشاه.
 مجری اول: دکتر علیشا اکیا

22. بررسی سیمای اپیدمیولوژیک موارد مشکوک به آنفلوانزا تحت درمان با Oseltamivir درشهرستان کرمانشاه طی سالهای 91-94 .
مجری اول: دکتر کیقباد قدیری

23. بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیکی و پاراکلینیکی کودکان مبتلا به سپتی سمی بستری شده در بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان کرمانشاه در طی سالهای 91-94. مجری اول: دکتر کیقباد قدیری

24. برسی فراوانی عفونت انتروویروس ها در نمونه های آسپتیک مایع نخاع بیماران بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال2-1391. مجری اول: دکتر علیشا اکیا.

25.  بررسی فراوانی ژن­های مقاومت به کینولون­ها در جدایه­های سیتروباکتر از مراکز درمانی شهر کرمانشاه.

مجری: دکتر علیشا اکیا