آزمایشگاه  مرکز تحقیقات عفونت های بیمارستانی با هدف بررسی و یافتن عوامل عفونی با استفاده از روش های روتین آزمایشگاهی و مولکولی فعالیت های خود را آغاز کرده است.