ردیف

عنوان

نمایه

1

فراوانی مقاومت آنتی بیوتیکی و ژن ctx-m در اشرشیا کلی جدا شده از عفونت اداری بیماران سرپایی در کرمانشاه

Chemical Abstract

2

بررسی فراوانی ژن بتالاکتاماز temدراشرشیاکلی جدا شده از عفونت اداراری بیماران سرپایی در کرمانشاه

scopus

3

the frequency of chlamydia trachomatis and neisseria gonorrhoeae infections among women in kermanshah iran

ISI

4

بررسی یافته های آزمایشگاهی و کلینیکی مننژیت کودکان در کرمانشاه

علمی پژوهشی

5

بررسی فراوانی عفونت هر پس سملکس تیپ 2 در زنان دچار سرویسیت در شهر کرمانشاه در سال 1390

scopus

6

فراوانی عفونت مایکوپلاسما ژنیتالیوم در زنان دارای سرویسیت در شهر کرمانشاه

ایندکس شده3

7

evaluation of airborne fungal pollution in the burn ward of imam khomeini hospital the referral burn center in the west of iran

scopus

8

multi-drug resistant pseudomonas aeruginosa isolates from kermanshah hospitals

scopus

9

the antibiotic resistance pattern of community and hospital acquired staphylococcus aureus in children

scopus

10

the systematic review of quinolones resistance of escherichia coli lsolated from urinary tract infections in iran over the last ten years (2001-2011)

Chemical Abstract

11

بررسی الگوی پلاسمیدی و مقاومت آنتی بیوتیکی اشریشیا کلی جدا شده از عفونت ادراری بیماران سرپایی

scopus

12

Incidence Rate of Nosocomial Infection in Gynecology Ward of Imam Reza Hospital in Kermanshah during 2012 and 2013

ایندکس نشده

13

The Frequency of Mycoplasma Hominis, Mycoplasma Genitalium and Urea plasma Urealyticum in Women with Cervicitis

ایندکس نشده

14

Frequency of Streptococcus pneumoniae infection in patients with suspected meningitis in Imam Reza hospital of kermanshah in the west of Iran

pubmed

15

اثر عصاره پوست ساقه درختچه گز گونه ی راموسیسیما بر ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا

scopus

16

Prevalence and Clonal Dissemination of Metallo-Beta-Lactamase-Producing Pseudomonas aeruginosa in Kermanshah

ISI

17

فراوانی ژنهایblaCTX-M ، blaTEM وblaSHV در ایزوله های سیتروباکتر جداشده از بیمارستان امام رضا (ع) درکرمانشاه

scopus

18

Study of the Frequency of Herpesvirus Infections Among Patients Suspected Aseptic Meningitis in the West of Iran

ISI

19

شیوع ژنهای بتالاکتاماز PER SHV, IMP, در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از بیمارستانهای کرمانشاه

ISC

20

فراوانی ژن های کرباپنمازblaNDM ، blaKPC ،blaIMP ،blaVIM در جدایه های بالینی کلبسیلا پنومونیه در مراکزدرمانی کرمانشاه

ISC

21

فراوانی ژنوتیپ¬های¬ بتالاکتاماز طیف گسترده CTX-M در ایزوله¬های سودوموناس آئروژینوزای جداشده از بیمارستان‌های کرمانشاه (93-1392)

index copernicus

22

بررسی فراوانی ژن های کارباپنماز در ایزوله های سیتروباکتر فروندی و سیتروباکتر کوسری جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان امام رضای (ع) کرمانشاه

scopus

23

فراوانی گونه ها و مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های سیتروباکتر جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان امام رضا شهر کرمانشاه

ISC

24

The medical students’ attitude toward the application of bacteriology course in clinical medicine at Kermanshah University of Medical Sciences in the first semester of 2013-14

ISC

25

شیوع ژن های blaCTX-M1 ، blaCTX-M14 و blaCTX-M15 در میان جدایه های اشریشیا کلی مولد عفونت ادراری بیماران سرپایی در شهر کرمانشاه

scopus

26

فراوانی ژنهای بتالاکتاماز طیف گسترده 2a-SHV ،5-SHV و 12-SHV در ایزوله های بالینی کلبسیلا پنومونیه جدا شده از مراکز پزشکی شهر کرمانشاه در سال 1393

ISC

27

شناسایی گونه نایسریا مننژیتیدیس ‏در بیماران مشکوک به مننژیت در بیمارستان امام رضای (ع) شهر کرمانشاه در سال 1393

scopus

28

بررسی شاخص های سرولوشیک هپاتیت B در هراجعه کنندگای به کلینیک دانشگاه علوم پسشکی کرهانشاه در سال 91 - 1390

ISC

29

The clonal relationship among the Citrobacter freundii isolated from the main hospital in Kermanshah, west of Iran

pubmed

30

The frequency of multidrug resistance (MDR) among Klebsiella pneumoniae isolates from Kermanshah medical centers

ایندکس نشده

31

Prevalence of Aminoglycoside Resistant Genes in Clinical Isolates of Citrobacter from the Imam Reza Hospital in Kermanshah

ایندکس نشده

32

تشخیص مولکولی و تعیین گونه انگل لیشمانیا در بیماران مبتال به لیشمانیوز جلدی

scopus

33

شناسایی بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی با استفاده از روشهای مشاهده میکروسکوپی و PCR

index copernicus

34

گسترش ژن های مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در ایزوله های بالینی کلبسیلا پنومونیه از مراکز پزشکی کرمانشاه

index copernicus

35

فراوانی ژن های مقاومت کینولونی وابسته به پلاسمید (PMQR) در جدایه های اشرشیا کلی مولد بتالاکتامازهای طیف گسترده

scopus

36

نقش پمپ تراوشی AcrAB در مقاومت به فلوروکینولونها در جدایههای کلبسیلا پنومونیه جمع آوری شده از مراکز پزشکی کرمانشاه

scopus

37

تأثیر پمپ برون ریز AcrAB بر میزان مقاومت به سیپروفلوکساسین در جدایه های اشرشیاکلی

Chemical Abstract

38

Gene cassettes of class I integron-associated with antimicrobial resistance in isolates of Citrobacter spp. with multidrug resistance

pubmed

39

The Mutations of Topoisomerase Genes and Their Effect on Resistance to Fluoroquinolones in Extended-Spectrum -Lactamase-Producing Escherichia coli

ISI

40

Dissemination of Multidrug-Resistant, Class I and II Integrons and Molecular Typing of CTX-M-producing Klebsiella pneumoniae

pubmed

41

The Impact of Mutations in Topoisomerase Genes and the Plasmid-Mediated Quinolone Resistance (PMQR) Determinants on the Resistance to Fluoroquinolones in Klebsiella pneumoniae

ISI

42

Enterovirus Detection in Patients Suspected Aseptic Meningitis by RT-PCR in Kermanshah, Iran

scopus

43

mutation analysis of pah gene in patients with pku in western iran and its association with polymorphisms: identification of four novel mutations

ISI

43

mutation analysis of exons 10 and 17a of cftr gene in patients with cystic fibrosis in kermanshah province western iran

pubmed

44

hemospermia: long-term outcome in 165 patients

ISI

45

بررسی یافته های آزمایشگاهی و کلینیکی مننژیت کودکان در کرمانشاه

علمی پژوهشی

46

الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در میان حاملان نازوفارنژیال نایسریامننژیتیدیس در کودکان 2تا 12 ساله در شهر کرمانشاه در سال 1391

ایندکس شده3

47

primary malnutrition among 1-59 months old children due to acute infectious diseases and some related factors of kermanshah (west of iran ) 2011

scopus

48

seroepidemiology of bordetella pertussis infection in fresh college students in iran : amulticenter study

pubmed

49

evaluation of airborne fungal pollution in the burn ward of imam khomeini hospital the referral burn center in the west of iran

scopus

50

Incidence Rate of Nosocomial Infection in Gynecology Ward of Imam Reza Hospital in Kermanshah during 2012 and 2013

ایندکس نشده

51

The Frequency of Mycoplasma Hominis, Mycoplasma Genitalium and Urea plasma Urealyticum in Women with Cervicitis

ایندکس نشده

52

بررسی تأثیر آزمون چسبندگی و تجمع لکوسیتی در خون و مایع مغزی نخاعی در افتراق -مننژیت باکتریایی از ویروسی

ایندکس نشده

53

Meta-analysis of studies comparing adjuvant dexamethasone to glycerol to improve clinical outcome of bacterial meningitis

ISI

54

بررسی فراوانی موارد مسمومیت حاد در کودکان بستری شده در بخش اطفال بیمارستان امام رضا

ایندکس نشده

55

Comparison of Mec A Gene in Staphylococcus Aureus Isolated from Children at Time of Admission and Discharge in West of Iran

ISI

56

Susceptibility Pattern of BacilleCalmette Guerin Strains Against Pyrazinamide and Other Major Anti-Mycobacterial Drugs

ISI

57

Diagnostic Valu of Serological tests(IgA.IgG,IgM) against A60 antigen in tubercuiosis

index copernicus

58

وقوع مکرر آبله مرغان در بیماری لو سمی لنفوبلاستیک حاد

ISI

59

بررسی حساسیت ضد میکروبی آنتی بیوتیک های مورد استفاده در درمان عفونت ادراری ناشی از اشیرشیاکولی در کودکان به روش E-test و مقایسه ی آن با ریسک دیفیوژن

emro

60

The effect of zinc sulfate on immunologic response to recombinant hepatitis B vaccine in elderly

ISI

61

Tuberculin reactivity in school children; five-year follow up in iran

ISI

62

تعیین هویت انگل های لیشمانیای جداشده از بیماران مبتلا به کالاآزار با روش واکنش زنجیره ای پلی مر از در استان کرمانشاه

index copernicus

63

پاسخ ایمنی به واکسن هپاتیت ب در کودکان 6-7 ساله واکسینه شده در بدو تولد

index copernicus

63

comparison of the accelerated and standard vaccination schedules against hepatitis b in healthcare workers

ISI

64

molecular analysis of exons 6 and 7 of phenylalanine hydroxylase gene mutations in phenylketonuria patients in

pubmed

65

childhood tuberculosis in kermanshah iran during10 years

ایندکس شده3

66

Surveillance of Antibiotic Consumption Point Prevalence Survey 2014: Antimicrobial Prescribing in Pediatrics Wards of 16 Iranian Hospitals

ISI

67

Lack of association between the TNF-α-1031genotypes and generalized aggressive periodontitis disease

ISI

68

Allele specific-PCR and melting curve analysis showed relatively high frequency of β-casein gene A1 allele in Iranian Holstein, Simmental and native cows

ISI

69

Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency (G6PD) as a risk factor of male neonatal sepsis

pubmed

70

Use of LDA combined with PLS for classification of lung cancer gene expression data

ISI

71

An outbreak of ESBL-producing Klebsiella pneumoniae in an Iranian referral hospital: epidemiology and molecular typing

pubmed