کد رهگیری

عنوان

3006200

بررسی مقاومت دارویی ویروس HIV در بیماران مبتلا به ایدز در کرمانشاه ( 98-1397)

97318

مطالعه برون تنی (in vitro) اثر عصاره سه گیاه گز، ماش و خار زرد روی لیشمانیا ماژور و لیشمانیا تروپیکا

97297

مقایسه فراوانی ژن های ویرولانس باکتری اشرشیا کلی جدا شده از فاضلاب بیمارستان امام رضا (ع) قبل و بعد از فرایند تصفیه

95254

بررسی نقش ژن های مقاومت به فلوروکینولون ها در جدایه های انتروباکتریاسه از بیمارستان امام رضا شهر کرمانشاه

95252

بررسی فراوانی و نقش پمپ های برون ریزAcrAB  در مقاومت به فلوروکینولون ها در میان ایزوله های اشرشیا کلی مولد بتالاکتامازهای طیف گسترده از مراکز پزشکی کرمانشاه

94549

بررسی فراوانی اینتگرون کلاس I و II در جدایه های اشریشیا کلی و سیتروباکتر دارای مقاومت دارویی چند گانه جدا شده ازمراکز درمانی کرمانشاه در سال 1392

94548

بررسی فراوانی ژن های بتالاکتاماز AmpC (MOXM، CITM، DHAM، ACCM، EBCM  و FOXM) در ایزوله های بالینی اشریشیا کلی، کلبسیلا پنومونیه و سیتروباکتر در شهر کرمانشاه

94164

بررسی میزان بروز عفونت بیمارستانی و برخی فاکتورهای مرتبط در بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان کرمانشاه در سالهای 1391-93

94110

بررسی فراوانی عفونت انتروویروسها در نمونه های آسپتیک مایع نخاع بیماران بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال2-1391

94068

شناسایی بیومارکرها با استفاده از مدل تحلیل ممیزی فازی با پاسخ‌های ترتیبی در داده‌های ریزآرایه

94039

بررسی نقش موتاسیون در DNA gyrase و توپوایزومرازIV  در مقاومت به فلوروکینولون ها درجدایه های کلبسیلا پنومونیه جدا شده ازمراکز درمانی کرمانشاه در سال 1392

94038

بررسی نقش پمپ های برون ریزAcrAB  در ایجاد مقاومت به فلوروکینولون ها در جدایه های کلبسیلا پنومونیه جدا شده ازمراکز درمانی کرمانشاه در سال1392

93455

بررسی مکانیسم های مقاومت آنتی بیوتیکی به فلئوروکینولونها در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده ازمراکز درمانی کرمانشاه در سال 92-1391

93126

بررسی میزان آلودگی باکتریایی گوشی های تلفن همراه پرسنل درمانی بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1393

93152

بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بینی پرسنل و بیماران بستری در بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 93-1392

93118

بررسی ایزوله های پاتوژن سیتروباکتر فروندی جدا شده از بیمارستان امام رضا کرمانشاه از نظر ارتباط کلونال با روش پالس فیلد ژل الکتروفورزیس

94259

بررسی مواد گزارش شده سیاه سرفه در اطفال در سالهای 1392-1387 در استان کرمانشاه

93334

بررسی میزان مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک های کواگولاز منفی درنمونه های خون و ادرار جداشده از بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) درسال 1391

93170

بررسی فراوانی ژنهای بتالاکتاماز طیف گسترده CTX-M2, CTX-M8 , CTX-M25  در ایزوله های اشرشیا کلی جدا شده از عفونت ادراری در کرمانشاه

92474

بررسی اثر بخشی ادجوانت لوامیزول به همراه واکسیناسیون هپاتیت B در کارکنان بهداشتی غیر پاسخ دهنده به واکسن

92333

بررسی کلون های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بینی پرسنل و بیماران بستری در بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه با روش پالس فیلد ژل الکتروفورز در سال 93-1392.

92260

بررسی ارتباط عفونت ادراری ناشی از سوند ادراری و BMI در   بیماران زن سالمند بستری در بخش جراحی    زنان بیمارستان امام رضا (ع) در سال 92-1391

92247

    بررسی علل مرگ و میر کودکان 1 تا59 ماهه استان کرمانشاه، طی سالهای90-1386

92204

بررسی شیوع سوء تغذیه و برخی عوامل مرتبط با آن در کودکان 59-1 ماهه مراجعه کننده  سرپائی به کلینیک فوق تخصصی کودکان به علت عفونتهای حاد

92029

بررسی سیمای اپیدمیولو‍یک تب با منشا ناشناخته در بیماران بستری شده در بخش کودکان بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه از سال 1386 تا 1390

92021

بررسی شیوع عفونت های بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان امام رضا(ع) در سال 92-1390

91477

بررسی اپیدمیولوژی تشنج تب و عوامل خطر مرتبط با آن  در کودکان بستری شده در بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی شهر کرمانشاه  در سال 1390

91253

بررسی میزان هم خوانی تشخیص های مطرح شده در گزارش صبحگاهی گروه اطفال با سرفصل های آموزشی دوره ای استارژی

91285

بررسی اپیدمیولوژی موارد برونشیولیت بستری شده در بخش اطفال بیمارستان امام رضا-ع- طی سال های 1385 تا 1390

91284

بررسی اپیدمیولوژی موارد گاستروانتریت بستری شده در بخش اطفال بیمارستان امام رضا(ع) طی سال های 1385 تا 1390

91181

بررسی شیوع حاملین نازو فارنژیال نیسریا مننجایتیدیس و استرپتوکوکوس نومونیه و مقاومت آنتی بیوتیکی آن درکودکان 12-2 سال  شهر کرمانشاه

91099

بررسی مقایسه ای فراوانی ژن mecA در ناقلین حاوی استافیلوکوکس اورئوس در هنگام بستری و ترخیص در کودکان بستری در بیمارستان امام رضا(ع)در سال1391

91034

بررسی مقایسه ای طول مری شکمی در کودکان زیر دو سال با وبدون ریفلاکس گاستروازوفاژیال

90273

بررسی بار  اقتصادی مصرف واکسن وداروهای ضد آنفولانزا ناشی از شیوع آنفولانزای نوع A در سال 1388 در ایران و مقایسه آن با داده های مشابه 5 سال اخیر

90103

بررسی اپیدمیولوژیکی بیماران 5-0 ساله مبتلا به پنومونی مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی  امام رضا (ع) کرمانشاه در سال های 1389-1385

90090

بررسی میزان شیوع،عوامل میکروبی و مرگ و میر ناشی ازسپتی سمی در نوزادان بستری در بخش نوزادان بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه طی سال های 1389-1385

90071

بررسی وضعیت بهداشتی ونیازهای عشایراستان کرمانشاه درسال 1390

90012

بررسی روند مصرف آنتی بیوتیکها در ایران در دهه اخیر (1388-1378)

90011

طراحی نرم افزار هوشمند پیگیری و نظارت بر  درمان بیماران مبتلا به سل

89181

بررسی مقایسه‌ای میزان مثبت شدن تست کوآنتی فرون با  تست پوستی توبرکولین در اطفال در معرض برخورد با سل فعال   کرمانشاه

89086

بررسی اپیدمیولوژیک عقرب گزیدگی در بیماران مراجعه کننده به اورژانس های مراکز.آ.د. کرمانشاه 89-1385.

89054

بررسی شیوع سرمی لیشمانیوز احشایی در جمعیت های پر خطر استان کرمانشاه در سال 1389

89032

بررسی شیوع ژیاردیازیس و عوامل مرتبط با آن در کودکان مهدکوک شهر کرمانشاه

89030

بررسی مقاومت القایی آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس های جداشده از بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان و اطفال بیمارستان امام رضا (ع) به آنتی بیوتیک  های کلیندامایسین و اریترومایسین به روش D-testدرسال 1388

89163

متاآنالیز مقایسه درمان کمکی دگزامتازون و گلیسرول در بهبود پیامد بالینی مننژیت باکتریال

89134

بررسی مقایسه‌ای میزان مثبت شدن تست کوآنتی فرون با  تست پوستی توبرکولین در اطفال در معرض برخورد با سل فعال   کرمانشاه

89104

بررسی شیوع عفونت های HBV و HCV در بیماران HIV مثبت مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری کرمانشاه در طی سال های 80 تا 88

89102

بررسی تاثیر سولفات روی بر تیترآنتی بادی هپاتیت B و شاخص های رشد در نوزادان نارس

89096

بررسی مقایسه ای  الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس در کودکان بستری  در بیمارستان امام رضا(ع) هنگام بررسی وترخیص

89161

بررسی فراوانی  علل مراجعه اطفال به کلینیک قلب کودکان مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) – 1389

88086

تعیین تأثیر داروهای ضد صرع جهت بررسی مقایسه ای بر سطح سرمی ویتامین D و کلسیم در کودکان مصروع و سالم

89223

بررسی اپیدمیولوژیکی میزان مرگ و میر ناشی از سوختگی در شهرستان کرمانشاه در سالهای 1388-1383

89100

تهیه قرص مخمرآبجو وارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن

88078

بررسی اپیدمیولوژی ده ساله سل در شهرستان کرمانشاه  طی سالهای 1388-1378

89222

بررسی اپیدمیولوژیکی موارد مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی در شهرستان کرمانشاه در سال 1388

89201

بررسی اپیدمیولوژیک فلج شل حاد در شهرستان کرمانشاه طی سالهای 88-1383

88053

تعیین میزان شیوع عفونت کمپیلوباکتر در کودکان اسهالی زیر 8 سال بستری شده در بیمارستان امام رضاع کرمانشاه در سال1391

87117

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران بستری در بخش  مراقبت های ویژه نوزادان واطفال با روش E-TEST در سال 88

87076

بررسی میزان سطح ایمنی نسبت به ویروس وارسیلازوستردرکارکنان بهداشتی ودانشجویان بیمارستان امام رضا(ع) شهرکرمانشاه1387

87028

بررسی مقایسه ای سرواپیدمیولوژی ویروس لنفوسیت Tانسانی نوع 1 درافرادتالاسمی وگروه کنترل درشهرستان کرمانشاه

86026

بررسی سرو اپیدمیولوژی سیاه سرفه در دانشجویان ورودی سال 1386 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

86024

تاثیر استفاده از عسل در پیشگیری از بروز و کاهش شدت موکوزیت ناشی از شیمی درمانی در کودکان مبتلا به سرطان

86020

بررسی مقایسه ای الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس در کودکان بستری در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در هنگام بستری و ترخیص از بیمارستان

86040

بررسی مقایسه تست توبرکولین وELI spot دردوگروه بیماران مبتلا به سل فعال ونهفته

86010

بررسی تاثیر ایمونوگلوبین وریدی در کاهش میزان مرگ و میر نوزادان نارس مبتلا به عفونت

85058

بررسی حداقل غلضت مهاری آنتی بیوتیکهای مورد استفاده در درمان عفونتهای ادراری ناشی از ecoli در کودکان به روش e-test در بیمارستان امام رضا(ع)

85048

مقایسه آزمایش چسبندگی و تجمع لکوسیتی در خون و مایع مغزی نخاعی در افتراق مننژیت باکتریایی از غیر باکتریایی

90013

بررسی فراوانی بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید درشهرکرمانشاه ازسال 1385 لغایت 1389

89184

بررسی ملکولی جهش های  ژن فنیل آلانین هیدروکسیلاز  در بیماران فنیل کتونوری در استان کرمانشاه و رابطه آن با  شدت بیماری

89180

بررسی شیوع سوء تغذیه اولیه درکودکان 1تا 59 ماهه بستری به علت بیماریهای عفونی حاد و برخی علل مرتبط با آن در بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1390

82005

بررسی ارزش تشخیص آزمایشات سرولوژیک الایزا در بیماری سل

89053

بررسی شیوع کلونیزاسیون هموفیلوس انفلوانزای تایپ bدرکودکان زیر6سال مهدکودک های شهرکرمانشاه (1389-1388)

87022

مقایسه تاثیراسکراب دست بادکوسپت ودسدرمان-ان برشمارش میکروبی